fyzikálne súťaže v šk. roku 2017/18Fyzikálna olympiáda - 59. ročník:,

kategória D      1. ročník
kategória C      2. ročník
kategória B      3. ročník
kategória A      4. ročník


ASTRONOMICKÁ OLYMPIADA - súťaž žiakov základných a stredných škôl Slovenska v oblasti astronómie a príbuzných vied

Astronomická súťaž: "Čo vieš o hviezdach." - je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.

Fyzikálna súťaž CASCADE - celoslovenská súťaž pre tímy študentov 1. až 3. ročníka strednej školy, ktorá vám ponúka možnosť:dozvedieť sa viac o elementárnych časticiach, nadviazať kontakt s fyzikmi na univerzite, rozvinúť vašu schopnosť 'predať' svoju prácu, vyhrať týždňový pobyt v CERNe, ...

Turnaj mladých fyzikov - je súťaž pre 5členné družstvá stredoškolákov vo fyzike. Spája v sebe myšlienky Fyzikálnej olympiády (riešenie príkladov) s myšlienkami stredoškolskej odbornej činnosti (prezentácia riešenia nejakého problému pred odbornou porotou). Úlohou súťažiacich je každý rok vypracovať 17 náročných úloh z rôznych oblastí fyziky tak, aby ich mohli prezentovať pred odbornou porotou.


Korešpondenčné súťaže::

PIKOFYZ - je fyzikálny korešpondenčný seminár určený pre žiakov 7. až 9. ročníka ZŠ a tercie a kvarty osemročných gymnázií. Počas školského roka sú organizované 4 série, ktoré riešitelia dostávajú poštou domov.

fyzIQ - je určený žiakom 7., 8. a 9. ročníka základných škôl a tercie a kvarty osemročných gymnázií, 1. - 4. ročníkom stredných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií

FKS - fyzikálny korešpondenčný seminár (FMFI UK) vznikol z iniciatívy profesora Jána Pišúta. FKS je fyzikálna súťaž pre nadaných stredoškolákov prebiehajúca počas celého roku.

FYKOS - FYzikální KOrespondenční Seminář, je určený pre všetkých stredoškolákov so záujmom o fyziku. Záujemcovia dostávajú šesťkrát do roka zadania so 7 úlohami, na ktorých vypracovanie majú čas 1 mesiac.