Vytlačiť 

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie.

Program DofE na Gymnáziu Jána Adama Raymana v Prešove:

 

Mudroňka, JA Firma

Čas realizácie: 2018/2019
Cieľová skupina.Žiak – Učiteľ – Rodič
Koordinátor: Ing. Daniela Bučková, RNDr. Zuzana Mackovjaková
Realizátor: Žiak – Učiteľ – Rodič

Žiacka školská firma Mudroňka, JA Firma (pod záštitou JA Slovensko) bola registrovaná dňa 08.10.2018 Zmluvou o združení. Predmetom činnosti firmy je organizácia spoločenských podujatí a predaj tovaru. Vo firme spolupracuje 16 žiakov pod vedením prezidentky Barbory Olejárovej.

 

Zelená škola

Čas realizácie: 2017/2018
Cieľová skupina: Žiak – Učiteľ – Rodič
Koordinátor: RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD., PaedDr. Martina Kušnírová
Realizátori: Žiak – Učiteľ – Rodič

Cieľom programu je zapojenie žiakov, zamestnancov školy a rodičov do praktickej environmentálnej výchovy. Dôležitým zámerom programu Zelená škola je viesť žiakov prostredníctvom konkrétnych aktivít na vyučovaní aj mimo neho k šetrnejšiemu prístupu k životnému prostrediu. Chceme rozvíjať u žiakov pomocou zážitkov tvorivé a kritické myslenie tým, že budú navrhovať a realizovať inšpiratívne riešenia environmentálnych a spoločenských problémov na miestnej aj globálnej úrovni.

Našej škole sa podarilo úspešne zrealizovať všetky aktivity a splniť podmienky, získala medzinárodné ocenenie - certifikát "Zelená škola".

 

Škola priateľská k deťom

Čas realizácie: 2017/2018 - certifikačné obdobie
Cieľová skupina: Žiak – Učiteľ – Rodič
Koordinátor: Mgr. Dana Bessenyeiová
Realizátori: Žiak – Učiteľ – Rodič

Cieľom programu je vytvoriť v škole také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto,  a do ktorého chodí s radosťou. Takáto škola nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

 

Škola bez nenávisti

V školskom roku 2019/2020 sme sa zapojili do 1. ročníka programu ´Škola bez nenávisti´, ktorého cieľom je podporiť školy v prevencii nenávistných prejavov, šikanovania a v rozvíjaní hodnôt tolerancie a vzájomného rešpektu v komunikácii. Súčasťou programu je interný audit I. formou dotazníkov pre rodičov, žiakov a učiteľov GJAR, ktorý momentálne prebieha na našej škole. Na základe výsledkov nám expertný tím napíše odporúčania, podľa ktorých vypracujeme akčný plán pre našu školu.