preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Ponuka voliteľných predmetov pre žiakov maturujúcich
v školskom roku 2024/2025

Školský vzdelávací program určuje v učebnom pláne pre žiaka 4. ročníka tieto povinné predmety:
slovenský jazyk a literatúra (SJL) - 2h,
prvý cudzí jazyk (ANJ) - 3h,
druhý cudzí jazyk (FJ2, 2NJ, 2RJ) - 3h,
telesná a športová výchova (TSV) - 2h,
seminár zo slovenského jazyka a literatúry (ESI) - 2h.

Žiak si volí tri štvorhodinové a tri dvojhodinové voliteľné predmety z uvedeného zoznamu. Odporúčame voľbu uskutočniť v súlade s profilujúcimi predmetmi na vysokej škole a voliteľnými predmetmi na maturitnej skúške.

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 74 - § 77). Skladbu predmetov maturitnej skúšky na gymnáziu určuje vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole § 12:

Predmety maturitnej skúšky pre gymnáziá sú

  1. slovenský jazyk a literatúra,
  2. povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk (na úrovni B2),
  3. dva voliteľné predmety.

Jedným voliteľným predmetom je vyučovací predmet, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia v gymnáziu najmenej šesť vyučovacích hodín. V súčte týždenných hodinových dotácií sa zohľadňuje aj hodinová dotácia zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania. Ak je voliteľným predmetom cudzí jazyk, koná žiak iba ústnu formu internej časti maturitnej skúšky a volí si úroveň B1 alebo B2.

Žiak GJAR si teda môže na maturitnú skúšku voliť z predmetov ekonomika, psychológia a dejiny umenia (ak sa budú v šk. roku 2024/2025 vyučovať) najviac jeden.

Ďalšie informácie k maturitnej skúške podľa doteraz platnej legislatívy:

Podrobnejšie informácie môžu získať žiaci od triednych učiteľov a vyučujúcich príslušných predmetov prostredníctvom mailov a edupage.
Žiaci si v tomto školskom roku budú voliteľné predmety vyberať prostredníctvom edupage od 04. 03. 2024 do 11. 03. 2024.

 

Zoznam ponúkaných voliteľných predmetov

4 – hodinové voliteľné predmety

Zoznam predmetov a ich obsahové zameranie boli aktualizované dňa 21. 2. 2024

2 – hodinové voliteľné predmety

Zoznam predmetov a ich obsahové zameranie boli aktualizované dňa 21. 2. 2024

 

 

 

Pozn.: Dvojhodinový predmet seminár zo slovenského jazyka a literatúry (ESI) má každý žiak. Pre vysvetlenie pozri ikonka Acrobat Reader Seminár zo slovenského jazyka a literatúry (ESI) (pdf, 185.79 KiB), [Adobe Acrobat Reader].

 

 

 

 


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov