Okrem predmetových komisií pracujú na škole koordinátori:

  • prevencie šikanovania,
  • environmentálnej výchovy,
  • duševného zdravia,
  • prevencie obezity,
  • prevencie drogovej závislosti,
  • prevencie HIV a AIDS,
  • preventívno-výchovného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi,
  • výchovy k ľudským právam,
  • výchovy k manželstvu a rodičovstvu,
  • práce so Žiackou školskou radou.
ROZVRH   FOTOGALÉRIA   E-MAIL   OBJEDNÁVANIE STRAVY   LMS MOODLE
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov