Číslo projektu:
2015-1-SK01-KA101-008668

Popis projektu na stránke európskej komisie
Grant:
11 137 €
Sumár projektu:
Projekt Cudzie jazyky v popularizácii vedy bude realizovať päť učiteľov - jeden učiteľ fyziky, matematiky a informatiky, dvaja učitelia anglického jazyka, jeden učiteľ nemeckého a jeden učiteľ francúzskeho jazyka. Všetci majú záujem profesionálne rásť, získať prehľad o najnovších metódach vyučovania cudzích jazykov a prírodovedných predmetov a aplikovať ich vo vlastnej pedagogickej praxi. Títo učitelia radi prijímajú výzvy v súvislosti s vlastným profesionálnym rozvojom. Svojou účasťou na projekte a získaním kontaktov na realizovanie ďalších európskych projektov chcú zvýšiť atraktivitu a konkurencieschopnosť školy, na ktorej pracujú.
Hlavné aktivity predkladaného projektu sú nasmerované na metodologické kurzy do Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Nemecka a na Maltu. Po ich absolvovaní učitelia pripravia pracovné materiály (anglicko-nemecko-francúzsko-slovenský glosár prírodovednej terminológie, pracovné listy pre žiakov s cieľom osvojenia a zapamätania si danej terminológie, databázu videí s prírodovedným zameraním v cudzom jazyku, relevantné pracovné listy pre žiakov k vybraným videám využitím CLIL, fyzikálne pokusy v cudzích jazykoch, ich dramatizáciu, multimediálne rozprávky s prírodovedným obsahom), ktoré budú využívať na duálne zameraných vyučovacích hodinách.
Svoje know-how a žiacke výstupy budú učitelia prezentovať na otvorených vyučovacích hodinách pre kolegov, externých pedagógov a žiakov základných škôl v rámci každoročne organizovaného Dňa otvorených dverí a Raymanovho týždňa. Cieľom spolupráce učiteľov jazykov a prírodovedných predmetov je pripraviť budúcich absolventov na to, aby zvládli svoje vedomosti, získané na nejazykových predmetoch, prezentovať v dvoch cudzích jazykoch.
Autori projektu predpokladajú, že zvýšiť záujem o štúdium prírodovedných predmetov a vyučovanie cudzích jazykov získa praktický rozmer v súvislosti s autentickými komunikačnými situáciami. Žiaci budú motivovaní podávať lepší výkon, budú sa môcť zapojiť priamo na strednej škole do riešenia spoločných medzipredmetových projektov, niektorí i do spoločných projektov s partnerskými školami v rámci strategických partnerstiev.
Koordinátor:
Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Kontakt:
bystrianska@hotmail.com
iveta@gjar-po.sk